FAQ


Struktura FAQ je přizpůsobena jednotlivým záložkám aplikace.

Kontakt


Pokud níže v FAQ nenajdete odpovědi na svoje otázky, neváhejte kontaktovat podporu RA EIZ:
Martina Tvrdá
e-mail: raeiz@techlib.cz
tel.: 232 002 517

Obecné

Co je RA EIZ, k čemu slouží
Smyslem registru akvizice EIZ je poskytnout na jednom místě konsolidované informace o pořizování e-zdrojů knihovnami, i jejich konsorcii (dále „knihovny“), příp. jinými subjekty v rámci ČR. Tato evidence napomůže:
- zabránit neopodstatněným duplicitám v pořizování EIZ a dosáhnout úspory nákladů na nákup licencí EIZ. (RA EIZ umožní zjistit duplicity, avšak některé duplicity mohou být záměrné, např. v případě získání akademické slevy.)
- poskytnout veřejnosti informace o dostupnosti e-zdrojů v rámci ČR
Registr akvizice EIZ představuje tzv. Electronic Resource Management (ERM) systém, aplikaci vytvořenou na míru. V RA EIZ jsou evidovány tyto údaje:
- o nakoupených zdrojích v ČR, které jsou financovány z veřejných prostředků, licenčních podmínek včetně ceny, a s uvedením knihoven, které nakoupený zdroj zpřístupňují
- o požadavcích na nákup e-zdrojů ze strany knihoven a veřejnosti
- statistiky využívání jednotlivých e-zdrojů vytvářené poskytovateli (nakladateli)
Registr akvizice EIZ je určen primárně knihovnám (a jejich konsorciím) jakožto „příjemcům dotace“ na nákup EIZ, dále pak veřejnosti, MŠMT, MK a dalším orgánům státní správy. Předpokládaným hlavním uživatelem RA EIZ ze strany státní správy je MŠMT. Správu aplikace zajišťuje NTK.
Registr akvizice EIZ využívá údaje ze znalostní báze e-zdrojů (SFX), údaje o knihovnách čerpá z aplikace ADR (Adresář knihoven).
Jaké jsou uživatelské role
Knihovna – editor:
= příjemce dotace nakupovaných EIZ. Může zadávat:
- údaje o licenci: platnost a hlavní podmínky licence, plný text licence, cenu EIZ (za celou licenci), kontaktní osobu u dodavatele atd.
- seznam pořízených EIZ v rámci licence,
- údaje o knihovně: kontaktní osobu v knihovně, název příjemce dotace,
- statistiky využití e-zdrojů (za použití standardu COUNTER)
- požadavky na pořízení e-zdrojů
Může vyhledávat ve znalostní bázi EIZ.

Knihovna – uživatel bez práva zápisu:
= Pracovník knihovny, který má po přihlášení do aplikace právo pouze prohlížet záznamy v aplikaci - licence své knihovny, pořízené EIZ, požadavky, včetně znalostní báze e-zdrojů, příp. data exportovat. Nemůže data v aplikaci editovat.

Supervizor:
= Uživatel s právem kontroly nákupu EIZ v ČR, poskytovatel dotace. Po přihlášení do aplikace má přístup ke všem datům RA EIZ pouze pro čtení, vč.vyhledávání ve znalostní bázi e-zdrojů a data o uživatelích, a může data exportovat. Nemá přístup k plným textům dokumentů licencí, ale v případě potřeby může tento přístup povolit Správce dat. Předpokládá se, že v této roli vystupuje pověřený pracovník/-ci MŠMT.

Veřejnost:
= Nepřihlášený uživatel přistupující k aplikaci z veřejné sítě (Internet). Může vyhledávat pořízené e-zdroje a v případě, že nenajde, co hledal, ohlásit svůj zájem o e-zdroj, prohlížet si statistiky využívání e-zdrojů.

Správce dat:
= Pověřený pracovník NTK, který po přihlášení do aplikace má přístup ke všem datům RA EIZ a může:
- Po dohodě s knihovnou editovat za tuto knihovnu údaje o licencích, pořízených a požadovaných e-zdrojích, či importovat statistiky využití e-zdrojů. Nemá však přístup k plným textům dokumentů licencí.
- Ručně aktualizovat číselníky e-zdrojů
- Ručně vkládat neknihovní subjekty pořizující EIZ
- Spravovat uživatelské identity vč. přiřazení uživatelských rolí

Správce aplikace
= Podpůrná technická role
V jakých prohlížečích RA EIZ funguje?
Podporovanými prohlížeči jsou:
- Internet Explorer verze 8, 9 a 10
- Mozilla Firefox verze 8 až 18
- Google Chrome verze 15 až 25
- Opera verze 11.5 a12.5
- Safari 5.1
Proč nejsou některé instituce vyhledatelné v záložce "Knihovny"?
V záložce "Knihovny" se primárně vyhledává v Adresáři knihoven a informačních institucí v ČR spravovaném Národní knihovnou ČR. Je možné, že některá instituce, pro kterou nakupujete e-zdroje není v tomto Adresáři uvedena. Za účelem přidání instituce do databáze kontaktujte Správce dat (raeiz@techlib.cz, tel. 232 001 517).

V čem se odlišují záložky "Pořízené e-zdroje" a "Přehled e-zdrojů"?
Záložka "Pořízené e-zdroje" umožňuje vyhledávání ve zdrojích, které jsou v Registru akvizice EIZ zavedeny jako nakoupené některou z knihoven/institucí. Záložka "Přehled e-zdrojů" umožňuje přímo z prostředí Registru akvizice EIZ vyhledávání v datech zpřístupněných prostřednictvím nástroje SFX.
Jak připravím vlastní soubory pro importy (např. import více požadavků, import pořízených e-zdrojů k licenci)?
Pro případ, že chcete do RA EIZ zadat větší množství dat, můžete využít importu pomocí souboru ve formátu .csv. Jelikož Microsoft Excel tvorbě těchto souborů není příliš nakloněn, je lépe využít např. softwaru LibreOffice. Jedná se o volný software, který plně nahrazuje Microsoft Office. Pokud by byly problémy s instalací do Vašeho pracovního počítače, můžete využít tzv. portable verzi, kterou je možné instalovat např. i na USB disk. K tvorbě .csv souboru použijete tabulkový procesor LibreOffice Calc.
1. Vytvořte seznam pořízených (požadovaných) kolekcí a e-zdrojů. U kolekce je povinný název, u e-zdroje je povinný typ identifikátoru a identifikátor. Vzory seznamů (pro lepší čitelnost otevírejte přímo v LibreOffice a před prvním použitím odstraňte předvyplněné vzorové údaje a nápovědu k jednotlivým polím - zůstane pouze první řádek se záhlavím.): import zdrojů.
2. Zvolte: Soubor - Uložit jako, upřesněte název souboru a adresář k uložení, zvolte typ souboru Text CSV (.csv). Potvrďte volbu „Použít formát Text CSV“. Zobrazí se okno „Exportovat textový soubor“.
3. Vyplňte vlastnosti:
a. Znaková sada – Unicode (UTF-8)
b. Oddělovač pole = , (přednastaveno)
c. Oddělovač textu = " (přednastaveno)
d. Ponechte zaškrtnuto „Uložit zobrazený obsah buňky“ a stiskněte OK. Vytvoří se .csv soubor.
Takto vytvořený soubor je možné importovat pomocí průvodce importem.

Pořízené e-zdroje

Jak zjistím, jestli je mnou hledaný zdroj dostupný v některé z knihoven v ČR?
Vyhledat dostupnost e-zdroje u knihoven lze i bez přihlášení do aplikace. K vyhledávání slouží obrazovka "Pořízené e-zdroje". Lze vyhledávat jednotlivé e-zdroje, nebo kolekce e-zdrojů (knihovny zobrazené ve výsledku vyhledávání mají k dispozici všechny e-zdroje zařazené do hledané kolekce). Případně lze zobrazit veškeré e-zdroje a kolekce dostupné v konkrétní knihovně.

Standardně je zobrazeno základní fulltextové vyhledávání, které umožňuje prohledat najednou názvy titulů e-zdrojů, názvy kolekcí e-zdrojů, hodnoty identifikátorů e-zdrojů (ISBN, ISSN), nebo jména autorů. Je potřeba zadat alespoň začátek slova, které má být vyhledáváno, a to i v případě víceslovného hledaného výrazu. Pokud do vyhledavače zadáte více výrazů a použijte mezi nimi operátor '&', 'AND' nebo mezeru, bude výsledek vyhledávání obsahovat alespoň jeden výskyt z každého hledaného výrazu. Pokud mezi hledanými výrazy zadáte operátor '|' nebo 'OR', bude výsledek obsahovat alespoň jeden výskyt některého z hledaných výrazů.

Pokud si přejete blíže specifikovat vyhledávací kritéria, zvolte rozšířené vyhledávání. Ani zde není nutné vyplnit vyplnit výběrová kritéria přesně, ale postačí začátek slova. Pro vyhledání kolekce vyplňte její název. Pro vyhledání e-zdroje vyplňte jedno či více příslušných kritérií. Pokud Vás zajímá, jaké e-zdroje a kolekce má k dispozici konkrétní knihovna, lze v rozšířeném vyhledávání vyplnit pouze konkrétní knihovnu výběrem ze seznamu.

Vyhledávání - základní fulltextové i rozšířené - se spustí stiskem tlačítka Vyhledat, nebo klávesou "enter". Pokud zadaným kritériím odpovídá více záznamů, zobrazí se formou seznamu. Kliknutím na položku v seznamu si zobrazíte detail konkrétního e-zdroje (či kolekce) vč. seznamu knihoven, u kterých je k dispozici. Je-li zobrazený seznam příliš široký a nejste v něm schopni nalézt hledaný e-zdroj či kolekci, upřesněte vyhledávací kritéria. Pokud není nalezen žádný odpovídající záznam, zkontrolujte zadaná kritéria. Pokud zadaným kritériům odpovídá pouze jeden výsledek, zobrazí se rovnou detail hledaného e-zdroje či kolekce. Pro knihovny v seznamu lze zobrazit jejich aktuální detailní údaje (z aplikace ADR - Adresář knihoven) kliknutím na záznam příslušné knihovny.

Seznam knihoven si lze stáhnout v podobě .csv souboru (Comma-separated values), a to stiskem tlačítka Exportovat .csv, poté zvolte Uložit. Soubor si lze otevřít v programu Ms Excel pomocí menu Data - Importovat externí data - Importovat data a výběrem staženého souboru (z adresáře Dokumenty - Stažené soubory). Zobrazí se okno Průvodce importem textu. Zde zvolte "Oddělovač", a jako typ souboru vyberte "65001 : Kódování Unicode (UTF-8)" - pro správné zobrazení diakritiky. Po stisku Další zaškrtněte, že oddělovačem je čárka. Ostatní volby lze ponechat předvyplněné a import dokončit.
Co znamenají jednotlivé typy e-zdrojů?
Aplikace RAEIZ je napojena na znalostní bázi e-zdrojů, v níž jsou e-zdroje mj. kategorizovány dle svého typu. Typy e-zdrojů jsou uvedeny v angličtině. Nejdůležitějšími typy jsou "BOOK" - e-kniha, a "JOURNAL" - e-časopis.

Co znamenají jednotlivé typy identifikátorů?
Aplikace RAEIZ je napojena na znalostní bázi e-zdrojů, v níž jsou pro každý e-zdroj evidovány jeho mezinárodně uznávané identifikátory. Nejdůležitějšími identifikátory jsou ISBN (International Standard Book Number - viz www.isbn.org) pro e-knihu, a ISSN (International Standard Serial Number - viz www.issn.org) pro e-časopis.

Co znamená zaškrtnuté/nezaškrtnuté políčko "kolekce"
Je-li v seznamu nalezených záznamů, které jsou výsledkem vyhledávání, zaškrtnut checkbox Kolekce, znamená to, že příslušný záznam je kolekce e-zdrojů. Kolekce zastřešuje seznam e-zdrojů zakoupených jako balíček nabízený standardně dodavatelem e-zdrojů, nebo sestavený knihovně "na míru". Má-li knihovna pořízenu kolekci, znamená to, že má k dispozici všechny e-zdroje zařazené do dané kolekce. Seznam e-zdrojů v kolekci si zobrazíte po rozkliknutí detailu v záložce Seznam e-zdrojů.

Jak získám kontakt na knihovnu, která v ČR nakupuje daný EIZ a chci se s ní zkontaktovat za účelem připojení se k licenci? (Jsem knihovna registrovaná v RA EIZ)
Po zobrazení detailu vyhledaného e-zdroje či kolekce v seznamu knihoven klikněte na odkaz Detail licence. Knihovna zastřešující licenci je uvedena v poli Zodpovědná knihovna. Informace o tom, koho v této knihovně kontaktovat a na jaký e-mail, najdete v polích Zodpovědná osoba a E-mail zodpovědné osoby. Je nutné přihlášení do aplikace, aby mohly být údaje o licenci zobrazeny.

Jak probíhá export .csv a jak potom .csv dostanu do čitelné formy (excelu).
Seznam vyhledaných výsledků si lze stáhnout v podobě .csv souboru (Comma-separated values), a to stiskem tlačítka Exportovat .csv, poté zvolte Uložit. Soubor si lze otevřít v programu Ms Excel pomocí menu Data - Importovat externí data - Importovat data a výběrem staženého souboru (z adresáře Dokumenty - Stažené soubory). Zobrazí se okno Průvodce importem textu. Zde zvolte "Oddělovač", a jako typ souboru vyberte "65001 : Kódování Unicode (UTF-8)" - pro správné zobrazení diakritiky. Po stisku Další zaškrtněte, že oddělovačem je čárka. Ostatní volby lze ponechat předvyplněné a import dokončit.

Jak pracovat s detailem e-zdroje?
V detailu vyhledaného e-zdroje nebo kolekce jsou vždy standardně zobrazeny základní údaje v horní části obrazovky a záložka Seznam knihoven v dolní části obrazovky.

Pro e-zdroj jsou mezi základními údaji uvedeny typ e-zdroje, hlavní název titulu e-zdroje, a jazyk. Kromě seznamu knihoven jsou dostupné v dolní části obrazovky další záložky obsahující údaje ze znalostní báze e-zdrojů:
Identifikátory - Zobrazuje seznam mezinárodních identifikátorů e-zdroje. Pro každý z identifikátorů je uveden jeho typ (např. ISBN nebo ISSN) a jeho hodnota.
Ostatní názvy - Pokud má e-zdroj více názvů, jsou zde zobrazeny.
Autoři - Zobrazuje seznam autorů - celé jméno a další údaje ze znalostní báze. Autoři obvykle bývají uvedeni u e-knih, nikoli u e-časopisů, které obsahují různé články od různých autorů.
Předmětová kategorizace - Je-li ve znalostní bázi e-zdroj zařazen do předmětové kategorie a podkategorie, jsou zde zobrazeny.
Vydavatelé - Zobrazuje seznam vydavatelů a údaje o vydání.
Kolekce - Zobrazuje seznam kolekcí, do nichž je e-zdroj zařazen tj. v rámci nichž je na trhu nabízen dodavatelem. E-zdroj však nemusí být zařazen do žádné kolekce.

Pro kolekci je dostupná kromě seznamu knihoven záložka Seznam e-zdrojů - zobrazuje seznam e-zdrojů, které daná kolekce seskupuje.

Kliknutím na požadovanou záložku se zobrazí její obsah.

Licenční smlouvy

Jak zadám do systému novou licenční smlouvu?
Pro zadání nové licenční smlouvy je potřeba mít uživatelskou v roli Knihovna - editor v rámci knihovny zastřešující konsorcium tj. knihovny zodpovědné za danou licenci. (Pouze uživatelé ze zodpovědné knihovny budou mít možnost licenci v budoucnu editovat vč. souvisejících údajů - pořízených EIZ, dotačních titulů atd.) Pro vytvoření licence je nutné se nejprve přihlásit do aplikace. Lze vytvořit licenci s nově zadanými údaji, nebo kopií existující licence.

Pro vytvoření zcela nové licence stiskněte tlačítko Nový záznam a vyplňte minimálně povinná pole označená hvězdičkou. Důležitý a povinný údaj je platnost licence od - do v letech, který se promítá i do výsledků vyhledávání pořízených e-zdrojů a poukazuje na období, v němž je pořízený e-zdroj dostupný. Nepovinnou částí jsou údaje o dodavateli (poskytovateli) e-zdrojů zakoupených v rámci dané licence. Kromě názvu dodavatele lze vyplnit i kontaktní osobu dodavatele, s kterou zodpovědná knihovna jednala o licenci, a URL adresu webové stránky dodavatele. URL zadávejte kompletně vč. http://www., aby byl možný proklik z aplikace přímo na web dodavatele. Povinnou částí jsou údaje o ceně za licenci - je nutné vyplnit buď cenu v Kč bez DPH, nebo cenu v cizí měně a měnu. Po vyplnění údajů o licenci samotné:
- Přidejte v záložce Seznam knihoven v dolní části obrazovky knihovny konsorcia. Uživatelé z těchto knihoven budou mít přístup ke všem údajům zadané licence.
- Navigujte na záložku Seznam pořízených e-zdrojů a přidejte pořízené e-zdroje (importem seznamu v podobě csv souboru nebo ručně).
- Pokud byla licence aspoň částečně financována z veřejných prostředků, navigujte na záložku Seznam dotačních titulů a vyplňte údaje o dotačním titulu.
- Na záložce Seznam dokumentů lze nepovinně přiložit soubor/-y obsahující plný text licenční smlouvy, příp. dodatky, v libovolném formátu. K těmto údajům budou mít přístup pouze uživatelé z knihoven konsorcia, a dále uživatelské role Správce dat a Správce aplikace. (V budoucnu bude možné za jistých okolností a po smluvním ošetření udělit přístup i roli Supervizor.)

Pokud potřebujete vytvořit licenci s využitím údajů z některé z existujících licencí, lze zkopírovat stávající licenci. Vyhledejte licenci, a pro vybranou licenci ze seznamu nalezených klikněte na Vytvořit kopii, případně si zobrazte detail licence a klikněte na Vytvořit kopii. Systém vytvoří novou licenci se zkopírovanými údaji, včetně seznamu knihoven a pořízených e-zdrojů. Nezkopírují se plné texty licenčních smluv, dotační tituly, ani konsorciální statistiky využití EIZ. Po ukončení kopírování se zobrazí detail licence se zkopírovanými údaji a informace, že byla vytvořena kopie licence. Potřebné údaje můžete následně upravit běžným způsobem. Potřebujete-li také vytvořit nový dotační titul s využitím stávajícího, na záložce Dotační tituly stiskněte tlačítko Vytvořit kopii, upravte údaje dotačního titulu - minimálně číslo dotačního projektu (nebo výzkumného záměru) - a uložte.
Co za údaje najdu v detailu licence?
V horní části obrazovky najdete základní údaje o licenci - platnost licence od - do v letech, údaje o zodpovědné knihovně zastřešující konsorcium, distributor e-zdrojů v ČR, prostřednictvím něhož byly e-zdroje nakoupeny, údaje o dodavateli (poskytovateli) e-zdrojů zakoupených v rámci dané licence. V dolní části obrazovky lze prostřednictvím záložek zobrazit údaje související s licencí: seznam knihoven konsorcia, seznam pořízených e-zdrojů, seznam dotačních titulů - pokud byla licence aspoň částečně financována z veřejných prostředků, může být též přiložen plný text licenční smlouvy, příp. dodatky. Pod licencí jsou též ukládány soubory konsorciálních COUNTER statistik využití e-zdrojů.

Požadavek e-zdroj

Jak vytvořit nový požadavek? - registrovaní
Pro založení nového požadavku je nutné se nejprve přihlásit do aplikace. Na obrazovce požadavků stiskněte tlačítko Nový záznam. Máte-li zájem o e-zdroj, stiskněte Vybrat e-zdroj a vyplňte vyhledávací kritéria - stejná jako u vyhledání pořízených e-zdrojů, navíc je zde kritérium "Zadáno ručně" - označuje e-zdroje, které Správce dat ručně doplnil do znalostní báze.
Zobrazí se seznam výsledků splňujících zadaná kritéria. Pro každý vyhledaný e-zdroj se zobrazí tyto informace:
- typu e-zdroje (kniha, časopis...),
- hlavní název titulu e-zdroje,
- hlavní mezinárodní identifikátor e-zdroje - jeho typ a hodnota (je zobrazen nejaktuálnější identifikátor ze znalostní báze),
- stav e-zdroje evidovaný ve znalostní bázi: ACTIVE znamená, že e-zdroj je na trhu k dispozici, WITHDRAWN znamená, že e-zdroj byl stažen z trhu - již není nabízen na trhu, ani již není dostupný on-line u knihoven. Je tedy vhodné vybírat e-zdroje ve stavu ACTIVE. (Výběr e-zdroje ve stavu WITHDRAWN může mít jedině smysl při dodatečném vkládání historických záznamů do aplikace - požadavků i pořízených e-zdrojů).
- příznak "Zadáno ručně": je-li zaškrtnut, znamená to, že e-zdroj chyběl ve znalostní bázi a Správce dat jej tam doplnil ručním vložením.
Nasměrováním kursoru myši na e-zdroj v seznamu se dále zobrazí seznam jeho identifikátorů a informace o vydavateli.
Požadovaný e-zdroj vyberete kliknutím na jeho název. Případně lze zobrazit detail e-zdroje a stisknout Nový požadavek.

Pokud si přejete vybrat kolekci, nikoli e-zdroj, stiskněte Vybrat kolekci a vyplňte vyhledávací kritéria. Lze zadat název kolekce, typ kolekce (e-časopisy, e-knihy, smíšená...), zda je kolekce "agregátor" tj. zahrnuje e-zdroje od různých vydavatelů, stav kolekce ve znalostní bázi (ACTIVE / WITHDRAWN - viz výše), příznak "Zadáno ručně" (viz výše). Zobrazí se seznam výsledků splňujících zadaná kritéria. Pro každou vyhledanou kolekci se zobrazí informace o atributech kolekce (stejné jako výběrová kritéria). Zobrazit detail a vybrat kolekci lze obdobně jako e-zdroj - viz výše.

Pokud požadovaný e-zdroj / kolekci nebylo možné vybrat, kontaktujte Správce dat s žádostí o doplnění do znalostní báze.

K požadavku lze doplnit interní poznámku, která bude viditelná pouze uživatelům z knihovny, která založila požadavek. Veřejná poznámka bude zobrazena všem uživatelům aplikace.

Nový požadavek se založí ve stavu Aktuální. Můžete jej dodatečně upravit, označit za splněný, nebo vymazat.
Jak vytvořit nový požadavek? - neregistrovaní
Klikněte na záložku Zájem o e-zdroj. Vyplňte slovní název požadovaného e-zdroje nebo kolekce a Vaše kontaktní údaje. Opište bezpečnostní kód z obrazovky (Captcha) a stiskněte Odeslat. Na zadaný e-mail Vám přijde potvrzení o odeslání požadavku.

Jak importuji více požadavků najednou?
Pro import seznamu požadavků je nutné se nejprve přihlásit do aplikace. Na obrazovce požadavků stiskněte tlačítko Import. Vyberte .csv soubor, z něhož si přejete importovat data a stiskněte Potvrdit. Zobrazí se výsledek importu - počet úspěšně a neúspěšně importovaných záznamů. Pokud při importu dojde k chybám, můžete si stáhnou seznam chybných záznamů, které nebyly importovány.

Je nutné, aby zdrojový soubor byl v Unicode formátu (pro správné zobrazení diakritiky) a obsahoval sloupce v následujícím pořadí, které je nutné dodržet:
Název EIZ/kolekce,Typ identifikátoru,Hodnota identifikátoru
1. řádek souboru by měl obsahovat názvy sloupců, data je nutné umístit do 2. a následujících řádků - budou importována data od 2. řádku souboru. Hodnoty jednotlivých sloupců je nutné oddělit čárkou. Pokud se jedná o kolekci, nevyplňujte údaje o identifikátoru. Jedná-li se o e-zdroj, je nutné vyplnit typ a hodnotu identifikátoru, není nutné vyplnit název e-zdroje. Lze použít i .csv soubor s pořízenými EIZ, v tomto případě aplikace bude dodatečné sloupce s údaji o pořízení ignorovat.
Příklad dat požadované kolekce:
INGENTA_CONNECT_SOC_RESEARCH_CHILD_DEVELOPMENT,,
Příklad dat požadovaného e-zdroje:
,ISBN,0-309-02607-5
Příklad dat pořízené kolekce, která je současně požadována a údaje o pořízení budou při importu ignorovány:
INGENTA_CONNECT_SOC_RESEARCH_CHILD_DEVELOPMENT,,,CRE201,2013,2014, poznamka 1
Pro pohodlné vytvoření .csv souboru doporučujeme open-source tabulkové editory Open Office, Libre Office.

Knihovny

Jak zjistím, které knihovny mají zájem o e-zdroj, který chci zakoupit, abych je mohl přizvat do konsorcia?
K uskutečnění této funkcionality použijte záložku "Požadavek e-zdroj". Ve vyhledávacím formuláři zadáte název e-zdroje/kolekce, zadáte stav požadavku "Aktivní" a kliknete na tlačítko "Vyhledat". Ve výsledcích vyhledávání se zobrazí seznam stále platících požadavků na daný zdroj, kdy je v prvním sloupečku uveden název instituce, která má o zdroj zájem. Z jejího detailu (otevře se v novém okně po kliknutí na název instituce) máte přístup ke kontaktním údajům na osobu zodpovědnou za nákup e-zdrojů.
Co vidím v detailu knihovny?
V horní části obrazovky najdete údaje knihovny z aplikace ADR - Adresář knihoven, která jsou knihovnami pravidelně aktualizována. V dolní části obrazovky najdete doplňující údaje o knihovně, které jsou uloženy pouze v RAEIZ.

Jsem registrovaná knihovna - jak doplním kontaktní údaje na sebe/našeho akvizitéra?
Na obrazovce Knihovny vyhledejte Vaši knihovnu a zobrazte její detail. V dolní části obrazovky stiskněte Upravit, vyplňte pole Akvizitér (vyplňte jméno a příjmení), E-mail, příp. Telefon, a stiskněte Potvrdit.

Využívání e-zdrojů

Jsem zástupce knihovny vedoucí konsorcium - jak nahraju konsorciální statistiky?
Na obrazovce Licenční smlouvy si vyhledáte v poli Kód projektu požadovanou smlouvu. Zobrazíte si Detail licenční smlouvy. Poté zvolte záložku Seznam konsorciálních statistik a stiskněte Nový záznam. Vyplňte rok statistiky a druh statistiky. Zvolte soubor k nahrání (v libovolném formátu) a stiskněte Uložit. Za každý rok může u licence knihovna nahrát jen jeden druh statistiky.

Co vidím, pokud si vytvořím .csv výstup ze statistik?
Struktura výstupu závisí na zvoleném druhu COUNTER statistiky.

Výstup pro JR1 - sloupce:
Sum = je-li vyplněno TRUE - sloupec Count obsahuje průběžný roční součet, FALSE - počet přístupů za daný měsíc
Platform = "služba",
Journal = název časopisu,
Publisher = vydavatel,
Print ISSN = ISSN tištěné verze časopisu, pokud se časopis vydává i v tištěné podobě,
Journal DOI = DOI časopisu (pokud existuje),
Proprietary identifier,
Online ISSN = ISSN online verze časopisu,
Sigla = Sigla knihovny, k níž se statistika vztahuje,
Institution = Název knihovny, k níž se statistika vztahuje,
Period = označení měsíce a roku statistiky, např. Jan-2012, příp. průběžný součet za rok - např. YTD Total 2012,
Count = počet splněných požadavků za daný měsíc nebo průběžný roční součet

Výstup pro Book Report 1, Book Report 2 - sloupce:
Sum = je-li vyplněno TRUE - sloupec Count obsahuje průběžný roční součet, FALSE - počet přístupů za daný měsíc
Platform = "služba",
Title = název (titul) knihy,
Publisher = vydavatel,
ISBN = ISBN knihy,
ISSN = ISSN knihy (pokud existuje, např. pro ročenky),
Book DOI = DOI knihy (pokud existuje),
Proprietary identifier = specifický identifikátor (pouze pro COUNTER release 4),
Sigla = Sigla knihovny, k níž se statistika vztahuje,
Institution = Název knihovny, k níž se statistika vztahuje,
Period = označení měsíce a roku statistiky, např. Jan-2012, příp. průběžný součet za rok - např. YTD Total 2012,
Count = počet splněných požadavků za daný měsíc nebo průběžný roční součet (pro Book Report 1 - počet splněných požadavků k plnému textu knihy, pro Book Report 2 počet splněných požadavků k sekcím knihy)

Výstup pro DB1 - sloupce:
Sum = je-li vyplněno TRUE - sloupec Count obsahuje průběžný roční součet, FALSE - počet přístupů za daný měsíc
Platform = "služba",
Database = název databáze,
Publisher = vydavatel,
User activity = "total searches" - počet vyhledávání, "total sessions" - počet návštěv, ...)
Sigla = Sigla knihovny, k níž se statistika vztahuje,
Institution = název knihovny, k níž se statistika vztahuje,
Period = označení měsíce a roku statistiky, např. Jan-2012, příp. průběžný součet za rok - např. YTD Total 2012,
Count = počet vyhledávání za daný měsíc nebo průběžný roční součet
Jak importovat statistiky za jednotlivou knihovnu?
Pro import seznamu COUNTER statistiky za knihovnu je nutné se nejprve přihlásit do aplikace. Na obrazovce Využívání e-zdrojů zůstaňte na kartě Jednotlivé knihovny a stiskněte tlačítko Import. Vyberte .csv soubor, z něhož si přejete importovat data. Můžete zaškrtnout příznak Změnit existující - přepíše již uložená data této statistiky za předchozí měsíce, příp. příznak Nepublikovat - data statistiky potom nebudou dostupná ke stažení. Stiskněte Potvrdit. Zobrazí se výsledek importu - počet úspěšně a neúspěšně importovaných záznamů. Ukládaná data nebudou zahrnovat řádky hlavičky statistiky, ani názvy datových sloupců v řádku. Data statistiky budou automaticky přiřazena knihovně uživatele, který provedl import, aplikace též automaticky rozpozná typ statistiky a release COUNTER standardu. Aplikace zpracuje statistiky dle release 3 nebo release 4 COUNTER standardu. Pokud při importu dojde k chybám, můžete si stáhnou seznam chybných záznamů, které nebyly importovány.

Požadovaná struktura COUNTER statistik využití EIZ dle release 3 nebo release 4 COUNTER standardu je popsána na webu www.projectcounter.org. Strukuturu předepsanou COUNTER standardem je nutné bezpodmínečně dodržet, stejně jako formát .csv, jinak nebude možné provést import, nebo dojde k chybnému uložení vstupních dat. Proto je důležité, aby před provedením importu byla provedena důsledná kontrola, zda struktura zdrojového souboru od dodavatele vyhovuje požadované struktuře příslušné COUNTER statistiky. V případě potřeby strukturu vstupního souboru před jeho importem ručně upravte. Např. pokud zdrojový soubor od dodavatele neobsahuje údaj „Platform“, je nutné jej do struktury souboru zahrnout, byť s prázdnými hodnotami (mezi oddělovači záznamů nebude nic vyplněno).


Použité zdroje, zkratky a pojmy

Agregátor
Dodavatel či poskytovatel EIZ, který agreguje zdroje od více nakladatelů

COUNTER
Jedná se o mezinárodní standard zajišťující porovnatelnost dat statistik využití EIZ mezi jednotlivými poskytovateli – stejné údaje mají u různých poskytovatelů stejný význam. Více viz www.projectcounter.org.

Distributor v ČR
Prodejce v ČR, který od dodavatelů (poskytovatelů) nakupuje EIZ a jejich kolekce a prodává je knihovnám, např. firma Suweco.

Dodavatel
Distributor, prodejce, poskytovatel EIZ. Jeden EIZ může být na trhu nabízen více dodavateli resp. poskytovateli. Zpravidla však dodavatelé sestavují a prodávají své vlastní kolekce EIZ, tj. nelze stejnou kolekci pořídit o více různých dodavatelů. Jedním z dodavatelů EIZ je i přímo jeho nakladatel (vydavatel). EIZ jsou fyzicky umístěny na serveru dodavatele, kde k nim přistupují knihovny. Dodavatel též obvykle umožňuje knihovně stažení statistik využívání pořízených EIZ.

EIZ
Též „titul EIZ“. Elektronický informační zdroj. Představuje jej např. elektronická kniha, elektronický časopis, databáze abstraktová (obsahuje pouze bibliografická data) nebo databáze fulltextová (obsahuje plné texty). Dle svého rozsahu se databáze člení na agregační (obsáhlé) a výběrové (specializované, méně obsáhlé).

ERM
Electronic Resource Management

ERM systém
Též se používá zkratka ERMS. Systém pro správu EIZ. Na trhu existují komerční i open-source systémy, některé knihovny si vytvořily ERM systém na míru. Umožňuje evidovat nákup EIZ / obnovení licence od poskytovatelů. Sofistikované komerční ERM produkty umožní zachytit kompletní životní cyklus EIZ od vytipování zdroje, přes jeho vyzkoušení (trial) až po jeho nákup, využívání a ukončení/obnovení licence, umožňují evidovat průběh řešení reklamace přístupu k zakoupenému EIZ, či historii o pořízení EIZ.

Identifikátor EIZ
Každý EIZ má jeden či více standardních, obecně uznávaných identifikátorů. V zásadě časopisy mají identifikátor ISSN (identifikátor článku je DOI), knihy mají ISBN. V některých případech má ISSN i kniha, např. ročenka, nebo periodické zpráva z konference.

ISBN
International Standard Book Number. Jednoznačný identifikátor knihy. Více viz www.isbn.org.

ISSN
International Standard Serial Number. Jednoznačný identifikátor časopisu. Více viz www.issn.org.

(Pozn.: Lze jednoznačně identifikovat i některé články. DOI = digital object identifier, jedná se o ID článku odborného časopisu, registrované v databázi CrossRef)

Kolekce EIZ
Logické seskupení EIZ, např. kolekce e-časopisů. Kolekce EIZ může obsahovat jak e-časopisy, tak i e-knihy.

Konsorcium
Smluvní sdružení knihoven, za účelem společného nákupu EIZ

Licence
Licence neboli licenční smlouva vztahující se k pořízení jednoho či více EIZ. Na základě platné, aktivní licence je EIZ zpřístupněn na stanovené období.

Platnost licence je vždy časově vymezena od – do (v případě tzv. předplatného), nebo na dobu neurčitou (pro neomezený přístup k EIZ). Stávající licenční smlouva se po uplynutí daného období obvykle neprodlužuje, ale je ukončena, příp. je uzavřena nová licenční smlouva. Pokud platnost licence vypršela, EIZ není na základě této licence již přístupný (pozn.: ale může být přístupný na základě jiné, platné licence, nebo pokud od příslušného dodavatele aktuálně odebírá EIZ alespoň jedna knihovna v ČR).

Licence v českých podmínkách má vazbu na konsorcium knihoven 1:1. Konsorcium je formováno vždy za účelem uzavření určité licenční smlouvy s určitým dodavatelem. Seznam knihoven přiřazených licenci tedy představuje konsorcium. (V RA EIZ jsou s ohledem na konsorcium ukládány konsorciální statistiky využití EIZ.) Licence může být vázána i jen na 1 knihovnu.

Licence má přímou vazbu na jeden či více EIZ nebo kolekcí EIZ.

Linkovací server
Umožňuje uživateli navigaci na URL adresu, kde je umístěn konkrétní zdroj a je-li zakoupena licence na fulltext daného EIZ, umožní zobrazit fulltext. NTK používá linkovací server SFX.

Nakladatel
Producent, vydavatel EIZ

Poskytovatel dotace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně jiný určený zdroj.

Pořízení EIZ
Nákup licence na určitý EIZ.

Příjemce dotace
Instituce, jíž jsou či mohou být poskytnuty účelové či institucionální prostředky

Sigla
Jednoznačný obecně uznávaný identifikační kód knihovny.

Služba
Zastřešuje jednu či více kolekcí určitého dodavatele (např. dodavatel = EBSCO Publishing, služba = EBSCOhost, příklad zastřešených kolekcí: Academic Search Complete, Business Source Complete, Regional Business News).

Názvu služby odpovídá sloupec„Platform“ ve statistikách využití EIZ.

SUSHI
Jedná se o protokol, k němuž mohou přistoupit na základě svého dobrovolného rozhodnutí poskytovatelé EIZ, a který umožní knihovně získat souhrnné statistky využití EIZ od těchto poskytovatelů. Bohužel však ne všichni významní poskytovatelé k tomuto protokolu přistoupili, proto je potřebné pro evidenci statistik využití EIZ získávat dílčí statistiky od jednotlivých poskytovatelů.

SFX
Linkovací server od firmy ExLibris.

Titul EIZ
Konkrétní elektronický časopis (nebo elektronická kniha), může být součástí více balíčků či kolekcí EIZ. Trend směřuje k cílenému nákupu individuálních titulů, namísto nákupu databází obsahujících řadu titulů – nejčastěji nakupovaných v současnosti.

USTAT
Usage Statistics Service – webová služba vystavená firmou ExLibris zdarma pro uživatele SFX, která poskytuje statistiky využití EIZ (souhrnné počty stažení / otevření jednotlivých EIZ dle standardu COUNTER - viz výše). Firma ExLibris získává data o využití EIZ od poskytovatelů v protokolu SUSHI –viz výše, data jsou k dispozici ne od všech poskytovatelé. NTK službu USTAT využívá.

Veřejná knihovna
Knihovna registrovaná u Ministerstva kultury ČR. Může jí být schválena / udělena dotace na pořízení EIZ. Knihovna může uzavřít jednu či více licencí s různými dodavateli. Na druhou stranu, jedna licence může být uzavřena současně více knihovnami (konsorciem).

Znalostní báze
Angl. knowledge base. Představuje seznam EIZ dostupných na trhu. Znalostní báze SFX je aktualizována týdně dodavatelem – firmou ExLibris.

Zpřístupnění EIZ
Označuje stav, kdy knihovna pořízený EIZ zpřístupní tj. poskytne svým čtenářům dle podmínek licence.


Katalog knihoven RA EIZ je vytvářen na základě Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR vytvářeného Národní knihovnou ČR